මෙම පුවත් වෙබ් අඩවියේ පලවී ඇති යම් ප්‍රවෘත්තියක් මගින් ඔබට හා ඔබගේ ආයතනයට කිසියම් හෝ අගතියක් සිදුව ඇත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පිළිතුරු ලබාදීමට ඔබට ඇති අයිතිය අපි පිලිගනිමු.
ඒ අනුව ඔබේ අනන්‍යතාවය සමඟ ඔබට පිළිතුරුදීමට හැකිය.

 

සංස්කාරක : තුෂාර කොඩිකාර
උපදේශක : රුවන් ෆර්ඩිනන්ස් ගුරුගේ

 

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.