உலக வங்கியின் சமீபத்திய வகைப்படுத்தலின்படி, இலங்கை உயர் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலில் இருந்து குறைந்த நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளின் பட்டியலுக்கு சென்றுள்ளது.

இலங்கை உலக வங்கியால் உயர் நடுத்தர வருமான நாடக வகைப்படுத்தப்பட்டு ஒரு வருடம் கழித்து தரமிறக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக வங்கியின் இந்த வகைப்பாடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூலை 1 அன்று புதுப்பிக்கப்படுகிறது. உலக வங்கி இந்த நாடுகளை அவர்களின் வருமான நிலைகளுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்துகிறது.

அதன்படி, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு வகைப்படுத்தப்பட்ட மற்ற 10 நாடுகளில் இலங்கையும் உள்ளது.

முந்தைய ஆண்டில் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த குழுவில் உள்ள மூன்று நாடுகளில் இலங்கை ஒன்றாகும். அந்த வகையில் மற்ற இரு நாடுகளும் அல்ஜீரியா மற்றும் சூடான் ஆகும்.

Apekshakaya

பிந்திய செய்தி